Rólunk

Bemutatkozás

Bemutatkozás

A Törökbálinti Bóbita Óvodában zajló nevelő munkánk célja a személyiség formálása és fejlesztése, a kommunikációra és kooperációra képes gyermek önképe, önismerete és önbizalma alapjainak lerakása. Ebben központi szerepet kap a képességek kibontakoztatása, melyet komplex tevékenységek során valósítunk meg. Biztosítjuk az egyéni fejlesztési utak megvalósítását, a differenciálást szolgáló módszerek használatát és a játékba ágyazott tanulás stratégiájának alkalmazását.

Pedagógiai program

Pedagógiai programunkat és innovációinkat nevelőtestületünk tagjaival és szakmai közösségünkkel közösen végzett munka során állítottuk össze. A gyermekek mindenfajta tevékenységét megfigyelve és elemezve kerestük a fejlődésüket hatékonyan szolgáló tevékenységeket. A tapasztalt óvodapedagógusok és a velünk együtt dolgozó segítő szakemberek kooperációban végzett tudásmegosztó-segítő tevékenységének köszönhetően kristályosodtak ki azok a tevékenységterületek: Mesezene olvasás-írás előkészítő módszer, állatasszisztált pedagógia és terápia, néphagyomány éltetés, melyek során a gyermekek optimális fejlődését biztosítottnak értékeltük.

Ezeket a fejlesztéseket csak úgy tudtuk végrehajtani, ha tudatosan terveztük meg minden kollégánk szakmai továbbfejlődését és képzését. Ebben kiváló partnereink:

  • a fenntartó Törökbálint Város Önkormányzata, a feltételek biztosításával, a segítő szakemberek finanszírozásával, a társállat terápiás képzés biztosításával
  • a Mesezene módszeralkotók, akik biztosítják a programban résztvevő óvodapedagógusaink számára a Mesezene módszerre való felkészülést és a gyakorlati megvalósítás mentorálását.
  • népi kismesterségek szakoktató kollégánk, aki az általa kidolgozott, „Velünk élő néphagyományok – néphagyományok és kézműveskedés az óvodában” című módszertani segédanyagával és mindennapos jelenlétével, irányításával biztosítja a hitelességet.

Pedagógiai Programunk bővítését minden esetben a gyermeki személyiségfejlődés, szakmai alapértékek és elvárások, szűkebb és tágabb világunk, az oktatáspolitikai és köznevelési célok változásainak figyelembevételével tettük. Az alkotó munkát kooperatív módon, gyermekpszichológusok, gyógypedagógusok és szakértők bevonásával végeztük el. Célunk az alkotási fázisokban mindig ugyanaz volt: minden gyermek jó körülmények között, nyugodt, kiegyensúlyozott, szeretetteli légkörben, életkori sajátosságainak megfelelő környezetben, emocionális és intellektuális vágyait megvalósítva élje óvodás éveit. Reményeink szerint ezáltal nem csak a gyermeki lélekben és intellektusban hagyunk maradandó nyomot, hanem családjuk életét is kiegyensúlyozottabbá tudjuk tenni.

A Pedagógiai Programban kitűzött célok megvalósításával, eredményeinek megélésével az óvodapedagógusok is komoly szakmai és személyiségfejlődésen mentek keresztül: a tevékenység örömét és sikerét megélve, hatékonyabbá, eredményesebbé válva kevésbé fenyegeti őket a kiégés veszélye. A jó pedagógiai program tehát a gyermekeken, a családokon túl az óvodai élet minden résztvevőjének is rendkívül fontos.

A Törökbálinti Bóbita Óvoda pedagógiai programja nagyon jó kotta a 3-7 éves korú gyermekek neveléséhez. Nálunk minden „szólamnak” megvan a maga szakértő vezetője, és minden „kórustag” elkötelezetten, szakmailag magas színvonalon végzi nevelő munkáját.

Az elért eredményeket visszaigazolják nekünk gyermekeink teljesítménye az iskolában, tanító kollégáink és a szülők visszajelzései, beszámolói. Gyakorlati tapasztalataink, melyeket iskolalátogatásaink során szerzünk, szakoktató kollégánk, aki az iskolában is foglalkozik volt óvodásainkkal és a Mesezene módszer kapcsán elvégzett hatásvizsgálatok.

Nevelő munka

Az óvodánkban folyó nevelő munkáról, annak elemeiről, gyakorlati megvalósításáról rendszeresen szerezhetnek tapasztalatot az érdeklődők. Nyílt napok alkalmával szülők, óvodapedagógus kollégák, tanító kollégák, érdeklődők betekintést nyerhetnek mindennapjainkba. Rendszeresen tartunk Mesezene bemutatókat az akkreditált felkészítőn, konferenciát rendeztünk a módszer széles körben való megismertetése céljából, ahol az előadók az óvodánkban dolgozó módszeralkalmazó óvodapedagógusok voltak. Publikációink jelentek meg a Fejlesztő pedagógia és az Óvodai nevelés szakmai folyóiratokban. Fontosnak tartjuk tudásmegosztó-segítő tevékenységeinket, abban a reményben, hogy hozzájárulhatunk pedagógiai környezetünk megújulásához, fejlődéséhez.

Intézményi stratégiánk elengedhetetlenül fontos eleme változásokra nyitott környezetet teremteni, konstruktív kapcsolatot kialakítani és fenntartani minden érintettel. Közvetítjük az intézményben folyó tevékenység eredményeit, összehangoljuk a gyermekek érdekeit az intézményi és települési érdekekkel. Tudásmegosztás céljából szívesen illeszkedünk tágabb környezetünk igényeihez, reagálunk azokra.

Szakmai partnerek

Legfontosabb szakmai partnereink azok a segítő szakember kollégáink (gyógypedagógusok, pszichopedagógus, logopédus és gyermekpszichológus), akikkel nap mint nap együtt dolgozunk. Elsőrendű célunk a magatartási, beilleszkedési, viselkedési problémákkal küzdő gyermekek optimális fejlődési útjának biztosítása, illetve a tanulási nehézség veszélyeztetett gyermekek megsegítése. Kapcsolatrendszerünkben legfontosabb helyen a városunkban működő társóvodáink, az általános iskolák és a bölcsőde áll. Rendszeresen látogatjuk egymást szakmai és nyílt napokon, esetmegbeszélések alkalmával és az új információk, tapasztalatok átadása céljából. Együttműködésünk jól szolgálja a tudásmegosztó és a fejlesztő tevékenységeket. A különböző intézményekben dolgozó szakemberek kapcsolattartása rendszeres. Problémahelyzetek megoldásában együttműködünk a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat munkatársaival is.